Noc kostelů – Praha-Slivenec (2016/06)

2016noc-kost001 2016noc-kost002 2016noc-kost003 2016noc-kost004 2016noc-kost005 2016noc-kost006 2016noc-kost007 2016noc-kost008 2016noc-kost009 2016noc-kost010 2016noc-kost011 2016noc-kost012 2016noc-kost013 2016noc-kost014 2016noc-kost015 2016noc-kost016